Vertrouwelijkheidspolitiek

Politiek ten opzichte van uw persoonlijke gegevens.

ARTIKEL 1 – ALGEMENE PRINCIPES

1.1     AVENTURE PARC WAVRE met maatschappelijke zetel te Rue Sainte Anne 152, 1300 Wavre, hierna genoemd AVENTURE PARC WAVRE beheert www.aventureparc.be (hierna de ‘Site’ genoemd).

1.2     Alle gegevens van persoonlijke aard die wij verzamelen (hierna ‘Gegevens’ genoemd) zullen behandeld worden, conform aan de Belgische en Europese reglementering met betrekking tot de bescherming van gegevens van persoonlijke aard, en meer bepaald Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), de richtlijn 2002/58/EG, gewijzigd door de richtlijn 2009/136/EG en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, gewijzigd door de wet van 10 juli 2012.

1.3     U wordt verzocht dit confidentialiteitscharter (hierna het ‘Charter’ genoemd) aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1     Het Charter beschrijft de maatregelen die genomen worden voor het beheer van uw gegevens tijdens het gebruik van de Site en uw rechten als gebruiker van de Site.

2.2     Het Charter is toepasselijk voor alle diensten aangeboden door AVENTURE PARC WAVRE via de Site.

ARTIKEL 3: GEGEVENS DIE KUNNEN VERZAMELD WORDEN

3.1     Wanneer u onze Site bezoekt, kan dat met zich meebrengen dat wij informatie opslaan (onder meer de Gegevens) op verschillende manieren:

3.1.1 Gegevens verstrekt door de gebruikers. Wij verzamelen de Gegevens die u ingeeft op de Site om AVENTURE PARC WAVRE en zijn partners uw bestelling te uitvoeren.

3.1.2 Informatie verzameld via technologische instrumenten. Wanneer u op onze Site surft, kunnen onze informaticasystemen passieve gegevens verzamelen zoals uw IP-adres (Internet Protocol) of het type van uw browser. Wij gebruiken ook Cookies om informatie te verzamelen over de datum en het uur van uw bezoek of de zones van de Site die u bezocht hebt.

3.2     Door onze Site te bezoeken of uw Gegevens in te geven, stemt u in en geeft u toelating om uw gegevens te verzamelen en te verwerken, zoals beschreven in het Charter. Stemt u daarmee niet in of laat u het verzamelen en verwerken van uw Gegevens zoals beschreven in dit Charter niet toe, gebruik dan de Site niet.

3.3     U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door AVENTURE PARC WAVRE te contacteren op volgend postadres: Service Communication de AVENTURE PARC WAVRE, Rue Sainte Anne 152, 1300 Wavre of per e-mail op volgend adres: info@aventureparc.be.

ARTIKEL 4 : DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

4.1     De Gegevens die wij verzamelen, zijn bestemd voor de uitvoering en de opvolging van uw bestelling en voor de prestaties die ermee gepaard gaan. Zij dienen ook om de diensten te verbeteren die wij u aanbieden doordat ze ons informeren over uw interesses betreffende functionaliteit, prestatie en ondersteuning van onze diensten.

4.2     Wij kunnen de verzamelde Gegevens zelf gebruiken of via verschillende dragers met het oog op promotionele, commerciële of informatieve communicatie. In dat kader, om u toe te laten de Site beter te gebruiken en u op de hoogte te houden van de nieuwigheden en onze beste aanbiedingen van het moment, kunnen wij u gratis newsletters voorstellen. Behalve verzet van uwentwege, wanneer u gebruik hebt gemaakt van de diensten van AVENTURE PARC WAVRE kunnen wij u via elektronische weg informatie sturen betreffende het gebruik van de Site en onze promotionele aanbiedingen.

4.3     Wij kunnen de Gegevens ook gebruiken om studies uit te voeren die leiden tot een verbetering van onze dienstverlening.

4.4     Wij kunnen ertoe gebracht worden uw Gegevens openbaar te maken indien dat nodig is om (a) de toepasselijke wetten te respecteren of om te beantwoorden aan een beschikking of injunctie uitgaande van rechtbanken en hoven of (b) om onze rechten en deze van de gebruikers van Site te beschermen en te verdedigen.

4.5     Wij kunnen ertoe gebracht worden uw Gegevens over te maken aan onze partners voor direct-marketing per e-mail, indien u ervoor kiest onze promotionele communicatie te ontvangen. Wij zullen hoe dan ook alle redelijke maatregelen nemen om zeker te zijn dat deze ondernemingen dit Charter respecteren. Onze politiek bestaat erin deze ondernemingen te verbieden om uw Gegevens te gebruiken voor elk ander doeleinde dan het leveren van producten en/of diensten uitdrukkelijk gevraagd door AVENTURE PARC WAVRE.

4.6     Wij kunnen ook uw Gegevens overmaken aan onze partner SYX en dat met het oog op  het verzekeren van de dienstverlening weergegeven op onze Site.

4.7     Wij kunnen de Gegevens anoniem maken door er de persoonlijke identificatie-elementen uit te halen zoals de naam en het e-mailadres, en de Gegevens groeperen om ze te gebruiken voor marktstudies of andere professionele doeleinden. Wij kunnen nadien de anoniem gemaakte informatie doorgeven aan derden.

4.8     Behalve in de gevallen die beschreven zijn in huidig artikel, laten wij de verkoop of overdracht van Gegevens aan derden niet toe zonder uw goedkeuring.

ARTIKEL 5: RECHT VAN VERZET

5.1     U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens en hun gebruik voor prospectiedoeleinden, en meer bepaald voor commerciële. Dit recht kan uitgeoefend worden door een schrijven te sturen naar de maatschappelijke zetel van AVENTURE PARC WAVRE (Service Communication de AVENTURE PARC WAVRE, Rue Sainte Anne 152, 1300 Wavre OF per e-mail naar volgend adres: info@aventureparc.be.

5.2     Voor het opzeggen van een abonnement op onze newsletters, kunt u het recht op verzet uitoefenen door te klikken op de link voor opzeg/uitschrijven onderaan elk van de newsletters. Er zal slechts rekening worden gehouden met de vraag om opzeg van uw abonnement, wanneer een bericht dat bevestigt. Is dat niet het geval, dan kunt u uw recht op verzet uitoefenen zoals beschreven in artikel 6.1 van huidig Charter.

ARTIKEL 6: RECHT TOT TOEGANG, CORRECTIE, SCHRAPPING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

6.1     U beschikt over het recht tot toegang, correctie, verwijdering en beperking van het gebruik van uw Gegevens overeenkomstig artikels 15, 16, 17 en 18 van de GDPR (General Data Protection Regulation).

6.2.    Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door een schrijven te richten aan de maatschappelijke zetel van AVENTURE PARC WAVRE (Service Communication de AVENTURE PARC WAVRE, Rue Sainte Anne 152, 1300 Wavre OF per e-mail naar volgend adres: info@aventureparc.be.

6.3     Vooraleer te antwoorden op een dergelijke vraag, kunnen wij u uitnodigen om u te identificeren.

ARTIKEL 7: RECHT VAN OVERDRAAGBAARHEID

7.1.    U beschikt ook over het recht om uw Gegevens die u verstrekt hebt aan AVENTURE PARC WAVRE te ontvangen in een gestructureerd formaat, courant gebruikt en leesbaar door een machine, en over het recht ze door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking in het geval de verwerking van deze Gegevens gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedés.

ARTIKEL 8: COOKIES

8.1     Cookies zijn Gegevens die verstuurd worden op uw terminal via uw browser wanneer u de Site bezoekt. Zij bevatten een uniek identificatienummer. Cookies vereenvoudigen de toegang tot de Site en het surfen en verhogen de snelheid en de efficiëntie van het gebruik ervan. Zij kunnen ook gebruikt worden om de Site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten ook toe het gebruik van de Site te analyseren.

8.2.    AVENTURE PARC WAVRE informeert u over de types van cookies die gebruikt worden op de Site:

  • Analytics Cookies (Google Analytics, Facebook);
  • De cookies die gebruikt worden als ‘winkelmandje’ op een commerciële website laten de opvolging toe van elementen die geregistreerd werden op uw bestelling.

De sessiecookies worden aangewend om uw gebruik van de Site te vergemakkelijken door bepaalde Gegevens over u te memoriseren.

De publicitaire cookies die als doel hebben ons in te lichten over de producten, diensten en pagina’s die u consulteert, laten toe de publiciteit te personaliseren die u kan voorgesteld worden op de Site met technieken voor retargeting, gebaseerd op uw vroegere opzoekingen en uw selectiecriteria (interne retargeting voor de affichage van de startpagina, op verlaten winkelmandjes en wishlists, en retargeting op sites die extern zijn aan AVENTURE PARC WAVRE (Facebook, Google targeting, Google My business, enz.)).

Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 met betrekking op elektronische communicaties, verzamelen deze cookies geen enkele informatie die toelaat de internetsurfer persoonlijk te identificeren en vermits ze enkel geplaatst worden vanwege hun technische functionaliteit, vereisen ze geen expliciete toestemming van de abonnee.

8.3.    Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot elektronische communicaties, is uw toestemming niet nodig voor de installatie van een cookie wanneer de cookie uitsluitend als doel heeft de communicatie via elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken of is strikt nodig voor de levering van een online dienst op uw uitdrukkelijk verzoek (sessiecookies).

8.4.    Voor de publicitaire cookies wordt uw akkoord of uw weigering gematerialiseerd door de parameters van uw browser of de parameters van elk andere technisch middel dat gebruikt wordt door de Site en ons toelaat uw surfgedrag op de Site te beheren.

8.5.    U kunt de installatie van technische cookies weigeren door de onderstaande procedures te volgen, in functie van uw browser.

  • Wanneer u op het Internet surft met Internet Explorer, volg dan de hier vermelde procedure
  • Wanneer u op het Internet surft met Mozilla Firefox, volg dan de hier vermelde procedure
  • Wanneer u op het Internet surft met Google Chrome, volg dan de hier vermelde procedure
  • Wanneer u op het Internet surft met Safari, volg dan de hier vermelde procedure

 

8.6.    AVENTURE PARC WAVRE informeert u dat het deactiveren van de cookies nadelig kan zijn voor een optimaal surfen en de functionaliteiten van de Site.

8.7.    U hebt altijd de mogelijkheid om aanvaarde cookies in te trekken. Wenst u cookies te schrappen, dan zullen de voorkeuren die gecontroleerd worden door deze cookies eveneens geschrapt worden.

ARTIKEL 9: BEVEILIGING

Voor de bescherming van de verzamelde gegevens hebben wij in het systeem een beveiligingsprogramma geïnstalleerd. Bovendien beschikken onze informaticasystemen over een versleuteling van de Gegevens en een dispositief voor de bescherming van het programma.

ARTIKEL 10: BEWARING VAN DE GEGEVENS

AVENTURE PARC WAVRE zal uw Gegevens bewaren tijdens een periode van 30 dagen na de annulering van uw inschrijving.

ARTIKEL 11: RECHT OP BEZWAAR

Zonder afbreuk te doen aan alle overige administratieve of rechtsmiddelen, beschikt u over het recht een klacht in te dienen bij een controle-autoriteit, meer bepaald bij de lidstaat van uw normale woonplaats, werkplaats of plaats waar de mogelijke schending plaatsvond, indien u denkt dat de verwerking van uw Gegevens de GDPR heeft geschonden.

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 - Toepassingsveld

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten afgesloten via de tussenkomst van de website Aventure Parc.

Aangezien het gaat om een contract afgesloten met een consument, zijn de huidige verkoopsvoorwaarden enkel van toepassing indien het een contract op afstand betreft, in de zin van artikel 77, § 1, 1° van de wet van 14 juli 1991 aangaande de handelspraktijken en over informatie van en consumentenbescherming. Bijgevolg, zijn de huidige voorwaarden niet van toepassing indien, tijdens de precontractuele fase, de twee partijen elkaar fysisch ontmoeten.

Article 2 - Definities

De verkoper is :

Adventure Park bvba
BTW : BE 0885.389.373
Rue Sainte Anne, 152
B-1300 Waver - België
Tel : 32(0)10 22 33 87
Fax: 32 (0)10 22 89 22
e-mail: info@aventureparc.be

De koper is ofwel een consument gedefinieerd (in de zin van artikel 1, 7° van de wet van 14 juli 1991 aangaande de handelspraktijken en de informatie en consumentenbescherming) als elke natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten gepresenteerd door Aventure Parc aankoopt of gebruikt, met doeleinden die elke professioneel karakter uitsluiten.

Artikel 3 - Aanbod

De informatie met details over producten of diensten die gekocht kunnen worden op de website van Aventure Parc vormen een verkoop aanbieding. Behalve andersluidende uitdrukkelijke melding, is het aanbod geldig zoals het aanwezig is op de website.

Maar Aventure Parc, kan niet gebonden worden door een aanbieding die, om redenen los van haar wil, fouten zou bevatten.

Artikel 4 – Vorming van het contract

§ 1. Te volgen etapes om het contract af te sluiten

Om een verkoopscontract af te sluiten, moet de aankoper zes stappen van bestelling doorlopen. In geval van on-line betaling, is een 7de stap vereist:

- 1 ste stap "Welke formule verkiest u ? " : de aankoper selecteert de gewenste formule.

- 2ème stap: " Wie neemt deel aan wat ? " : de koper kiest het product/de producten of de dienst(en) en de gewenste hoeveelheid.

- 3de stap: " Wanneer wenst u te komen?": de koper selecteert de gewenste bezoekdatum. Enkel de cadeau cheques die 1 jaar geldig zijn vereisen geen exacte datum.

- 4de stap in optie: « Welke optie wenst u?": de koper kiest het product/de producten of de bijkomende dienst(en), en de gewenste hoeveelheid.

- 5de stap: " Uw contactgegevens " de koper vult een identificatieformulier in.

- 6de stap: " Reserveren ":
een samenvatting van de bestelling komt tevoorschijn met de volgende elementen:

Identificatie van de koper, gekocht(e) product(en)/dienst(en), datum van het bezoek en totale prijs:
De koper moet de algemene verkoopsvoorwaarden aanvaarden waarnaar een hyperlink voorgesteld wordt;

De koper moet zijn reservatie bevestigen.

- 7de stap: " Online betaling": de koper selecteert zijn betalingswijze. De bankinformatie die hij geeft worden direct overgemaakt aan het bedrijf Mollie die de online betaling beheert en beveiligt. Aventure Parc neemt geen kennis van de informatie betreffende de betaling. Een bericht informeert de koper van de aanvaarding of de weigering van zijn betaling.

De stappen van de afsluiting van het contract zijn voorgesteld in de volgende talen: Frans, Nederlands, Engels.

§ 2. Toestemming van de koper.

De toestemming van de koper wordt gegeven op een samenvattingspagina die verschijnt bij stap 6: die stap maakt het hem/haar mogelijk eventuele fouten recht te zetten, en zijn bestelling te bevestigen.

§ 3. Moment van het afsluiten van het contract

Het contract wordt beschouwd als afgesloten op het moment dat de verkoper de bevestiging van de bestelling van de koper ontvangt.

§ 4. Versturen van een bevestiging.

Ten laatste op het moment van de levering stuurt de verkoper aan de consument een mail ter bevestiging van zijn bestelling die de volgende elementen opneemt:

-identificatie van de verkoper en van de koper, prijs van het aangekochte product (de producten) of van de dienst(en) en de datum van reservatie.

Artikel 5 – Middelen van elektronisch bewijs

In het kader van hun relaties, aanvaarden de partijen de elektronische bewijsmiddelen, zoals de e-mails en de registraties in de computersystemen.

Artikel 6 - Betaling

De koper betaalt de prijs van zijn aankopen met een betalingsinstrument dat aanvaard is door Mollie. De betalingsmodule is rechtstreeks beheerd door het bedrijf Mollie, geen enkele informatie betreffende de betaling wordt doorgegeven aan Aventure Parc.

Aventure Parc kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het proces van de online betaling.

Als gevolg van het betalingsproces, ontvangt de koper een bericht ter bevestiging of een bericht die hem uitnodigt om de betalingsprocedure opnieuw te proberen wanneer er een probleem is.

Artikel 7 –  Het beleid voor terugbetaling

7.1 Vanaf de aankoop door de klant, kan/kunnen de tickets noch geruild, noch doorverkocht, noch terugbetaald worden.

7.2 In ieder geval, zal een gekocht ticket niet terugbetaald kunnen worden, zelfs in de veronderstelling dat het ticket niet gebruikt zou zijn geweest door de klant.

Artikel 8 - Levering

Het versturen per post is enkel van toepassing voor de cadeau cheques die online aangekocht werden. Dit gebeurt binnen de 8 dagen van de aankoop onder voorbehoud van de levertermijnen van de post.

Voor de reservatie, zal de koper zijn mail van bevestigen moeten printen op papier A4 in zwart-wit of in kleur.

Voor de aankoop van online tickets, zal de koper het ticket of de tickets kunnen downloaden, direct na validering van zijn betaling, in het formaat pdf of jpeg en die voorleggen aan het onthaal.

Artikel 9 - Respect van intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de site en zijn componenten zijn eigendom van Aventure Parc. De koopovereenkomst afgesloten tussen Aventure Parc en de koper geeft aan deze laatste het recht niet om welk element dan ook van de website van Aventure Parc  te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te posten, door te geven of uit te delen

Artikel 10 – Bescherming van het privé leven

De regels aangaande de naleving van de wetgeving aangaande de bescherming van de gegevens met een persoonlijk karakter zijn omschreven in de privacy policy.

Artikel 11 – Wet van toepassing en bevoegde rechtbank

Elk geschil aangaande de website van Aventure Parc is geregeld door het Belgisch recht. De hoven en rechtbanken van het arrondissement van Nijvel zijn de enige die bevoegd zijn.

In geval van geschil, zal een geprinte versie van de huidige verkoopsvoorwaarden en van elke vermelding in bijlage, die afgeleverd worden onder elektronische vorm, aanvaard worden in elke gerechtelijke, extra-gerechtelijke of administratieve procedure.